Bảng phân loại thống kê KH&CN

Cập nhật vào : Thứ hai - 13/01/2020 23:41 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Quyết đinh số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xổ số Đà Nẵng hôm nayCăn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Xổ số Đà Nẵng hôm nayCăn cứ Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ;

Xổ số Đà Nẵng hôm nayCăn cứ Quyết định số 619/QĐ-BKHCN ngày 8 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc duy trì tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

Xổ số Đà Nẵng hôm nayXét đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Xổ số Đà Nẵng hôm nay Ban hành kèm theo Quyết định này các bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ sau:

- Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ;

Xổ số Đà Nẵng hôm nay- Bảng phân loại mục tiêu kinh tế-xã hội của hoạt động khoa học và công nghệ;

Xổ số Đà Nẵng hôm nay- Bảng phân loại dạng hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Xổ số Đà Nẵng hôm nayCác ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

Xổ số Đà Nẵng hôm nay- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Xổ số Đà Nẵng hôm nay- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Tổng cục Thống kê;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo; Website của Chính phủ;

Xổ số Đà Nẵng hôm nay- Lưu VT, TTKHCN.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Xổ số Đà Nẵng hôm nay(đã ký)

Nguyễn Văn Lạng

 

 

Xổ số Đà Nẵng hôm nay

Các bài viết khác :